EDELLINEN SIVU

Haapajoki-Arkkukari Kyläyhdistyksen säännöt:

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Haapajoki-Arkkukarin Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Raahe. Yhdistyksen toiminta-alueena on Haapajoki-Arkkukarin kylä.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa

kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten

asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden

toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden

kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää

maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa

toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun

kehittämisorganisaatioiden kanssa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta

myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

2. osallistuu toiminta-alueen strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen

päivittämiseen

3. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden

organisaatioiden kanssa

4. edistää toiminta-alueen ja kunnan valista yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia

tilaisuuksia

5. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden

säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä

6. järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia

7. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä

8. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä

9. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1 - 8 on mainittu

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen

viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä

sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen

osallisille.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat

yksityiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen.

 

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu

oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä on

yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen

kokouksissa.

 

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään kertakaikkisen liittymismaksun, jonka suuruudesta

yhdistyksen syyskokous määrää erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta. Kertakaikkinen

liittymismaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle

yksityiselle henkilölle.

 

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta sekä

maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Vuotuinen jäsenmaksu voi olla

erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle.

 

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse

tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana:

kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo

siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen

ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava

kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on

esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

 

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa

kuitenkin arpa.

 

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin

jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai

postiosoitteeseen taikka kutsuttava kokous koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen

ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokouskutsuilla tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä

sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille

 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

8. Kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja

kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta

 

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

 

7. Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota, päätetään maksetaanko

tilintarkastajille/toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai

tilintarkastajille/toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

 

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi

kalenterivuodeksi

 

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja

varatilintarkastaja

 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

12. Kokouksen päättäminen

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi

(2) ja enintään neljätoista (14) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut

henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti

yhdistyksen toiminta-aluetta.

 

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä

kerralla arpa.

 

Mitä edellä on sanottu varsinaisista jäsenistä, koskee myös hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin,

taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

mukaan luettuna on saapuvilla.

 

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

 

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

 

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 

suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa

 

valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella

 

Iaatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja

vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit

 

valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset

 

ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan

 

päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja

toimintaohjeiden antamisesta

 

päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja

 

suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja

yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

 

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa

ennen kevätkokousta.

 

11 § YHDISTYKSESTA EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai

ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena

peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä

sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei

enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen

muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tulee varat käyttää samaan tarkoitukseen.

 

13 § Muuta

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain

säännöksiä.